Księgi rachunkowe (handlowe)

 • Bieżące, rzetelne ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym  i rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów rozliczania podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz  naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • Przygotowanie i wysyłanie do urzędu skarbowego wszelkich wymaganych prawem miesięcznych deklaracji (deklaracji  ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od  towarów i usług  VAT-7 ) wraz z przekazywaniem Zleceniodawcy informacji o kwocie comiesięcznych zobowiązania podatkowych
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego  rocznego dochodu  (CIT-8)
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki
 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • Comiesięczny gratisowy odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Państwa firm