Księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

  • Bieżące, rzetelne ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym  i rachunkowym
  • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów rozliczania podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz   wyposażenia
  • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób  zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
  • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o  dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych  oraz ubezpieczeniowych
  • Przygotowanie i wysyłanie do urzędu skarbowego wszelkich wymaganych prawem miesięcznych deklaracji (deklaracji  ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od  towarów i usług  VAT-7 ) wraz z przekazywaniem Zleceniodawcy informacji o kwocie comiesięcznych zobowiązań podatkowych
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych
  • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
  • Comiesięczny gratisowy odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Państwa firmy