Sprawozdawczość i analityka

Biuro oferuje na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego sporządzanie obligatoryjnego sprawozdania finansowego:

- bilans

- rachunek zysków i strat

- informacja dodatkowa do bilansu

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

- zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym

 

Biuro oferuje sporządzanie różnego typu profesjonalnych sprawozdań i raportów finansowych, zgodnie z indywidualnymi Państwa potrzebami i oczekiwaniami (również w języku angielskim i wg standardów międzynarodowych) :

- analizy sprzedaży,

- szczegółowe analizy kosztów,

- płynności finansowej

- wszelkie inne dowolne zestawienia danych księgowych,

według wzorów raportów przedstawionych przez Państwa bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

 

Raporty są generowane na podstawie baz danych nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, na którym pracuje Biuro, bądź też na podstawie baz danych dostarczanych przez Państwa i następnie drogą elektroniczną przesyłane do Państwa

 

W związku z bogatym, długoletnim doświadczeniem przy obsłudze spółek z udziałem kapitału zagranicznego Biuro oferuje usługę sporządzania raportów w języku angielskim według zasad i terminów obowiązujących w zagranicznych spółkach nadrzędnych.

 

W ramach usług Biuro sporządza również wnioski kredytowe oraz inną dokumentacje finansową.